Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RP
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/1

Nr wersji: 3

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 14.03.2013 r.

SPRAWA:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  pl. Bankowy 3/5
  wejście F od Al. Solidarności
  pok. nr 416
 2. pocztą na adres z podpisem urzędowo poświadczonym:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  ul. Długa 5
  00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy   i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, 
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
 5. kopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 6. kopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego,
 7. kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 8. kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 9. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca,
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty),
 11. dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 12. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 13. posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 14. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca (np. listy polecające, świadectwa szkolne dzieci).

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego, spełniającą wymogi z punktu 2, 
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 3. kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce - jeżeli taką uzyskał,
 5. kopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.
 7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim posiadającym obywatelstwo polskie dodatkowo załącza:

 1. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego,
 2. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego przez małoletniego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie opinii Wojewody Mazowieckiego

OPŁATY:

Brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie opinii następuje w terminie do 14 dni w przypadku złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Nie jest możliwe przedłużenie wyznaczonego terminu do usunięcia braków formalnych wniosku.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie podlega procedurze odwoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
 2. Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń.
 4. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 5. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula.
 6. Nadanie obywatelstwa polskiego wyłącznie małoletniemu cudzoziemcowi następuje na zgodny wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Wymagane są pod wnioskiem podpisy obojga rodziców. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do polskiego sądu.
 7. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.
 8. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 10. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres rozpatrywania jego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.
 11. Osoby nie znające języka polskiego w stopniu komunikatywnym zobowiązane są do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.pdf
Aneks do wniosku dla małoletniego.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-12 15:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 12:49:01 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-12 15:40:27 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 58213