Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RP
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/1

Nr wersji: 4

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 11.09.2014 r.

SPRAWA:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 poz. 927).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:
  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   pl. Bankowy 3/5, wejście F od al. Solidarności, parter, pokój 416
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00
  • w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców
   ul. Długa 5, parter, pokój 6
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
   Wniosek składany w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).
   Dokumenty składane w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.
  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
   pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
   godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00
   Wniosek składany w Punkcie Przyjmowania Korespondencji musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).
   Dokumenty składane w w Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem;
 2. Pocztą na adres: 
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
   Wydział Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   ul. Długa 5, 00-263 Warszawa.
   Wniosek wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Cudzoziemiec, który ubiega się o nadanie obywatelstwa polskiego składa:

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne czyli aktualną fotografię, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy   i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, 
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego,
 7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE),
 8. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE),
 9. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca,
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty),
 11. dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 12. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 13. posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 14. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca (np. listy polecające, świadectwa szkolne dzieci).

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. zdjęcie biometryczne dziecka,
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a dziecka (paszport zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE),
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji zezwalającej dziecku na pobyt w Polsce, jeżeli mieszka on w Polsce,
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię karty pobytu dziecka, jeżeli mieszka on w Polsce,
 6. oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody  na nadanie dziecku obywatela polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula - jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
 7. oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula - jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim posiadającym obywatelstwo polskie dodatkowo załącza:

 1. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
 2. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego przez dziecko (np. ważny polski paszport, decyzja potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie opinii Wojewody Mazowieckiego

OPŁATY:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów.
Opinia jest przygotowywana w terminie do 14 dni roboczych, jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
 2. Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń.
 4. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 5. Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania konsula.
 6. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.
 7. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 9. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili złożenia podania. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres rozpatrywania jego wniosku w Kancelarii Prezydenta RP ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.
 10. Osoby nie znające języka polskiego w stopniu komunikatywnym zobowiązane są do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.
 11. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego.
 12. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek dla siebie i małoletniego dziecka, drugi
  z rodziców musi wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Takie oświadczenie może być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę, jeśli rodzic ten mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula, jeśli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
 13. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek dla siebie i małoletniego dziecka, które ukończyło 16 lat, dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego. Takie oświadczenie może być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę, jeśli dziecko mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula, jeśli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.pdf
Aneks do wniosku dla małoletniego.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2014-09-11 15:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 12:49:01 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-11 15:12:37 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 70686