Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/4

Nr wersji: 4

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 11.09.2014 r.

SPRAWA:

Uznanie za obywatela polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz., 161 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r., poz. 916).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:
  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   pl. Bankowy 3/5, wejście F od al. Solidarności, parter, pokój 416
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00;
  • w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców
   ul. Długa 5, parter, pokój 6
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek,czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
   Dokumenty składane w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.
  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
   pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
   godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00
   Dokumenty składane w Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.
 2. Pocztą na adres:
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
   Wydział Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   ul. Długa 5, 00-263 Warszawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Cudzoziemiec, który ubiega się o uznanie za obywatela polskiego składa:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.),
 2. zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,
 3. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka), 
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE),
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego,
 8. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w województwie mazowieckim,
 9. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 10. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. kopie całych paszportów ze stemplami, bilety lotnicze),
 11. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 12. dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
 13. posiadane dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,
 14. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, który nie spełnia wymogów wskazanych w punktach  2,3,4,5 lub 7 artykułu 30 ust. 1 ustawy załącza dodatkowo:

 1. dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia, PIT za ubiegły rok, raport RMUA  - w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (w przypadku umowy użyczenia lokalu - akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu do okazania na czas postępowania).

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. zdjęcie biometryczne dziecka,
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a dziecka (paszport zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE),
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty pobytu dziecka jeżeli zamieszkuje ono w Polsce,
 5. oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  • przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli mieszka on w Polsce,
  • przez polskiego konsula - jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację,
 6. oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  • przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - jeżeli mieszka ono w Polsce,
  • przez polskiego konsula - jeżeli dziecko mieszka za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.

Rodzice występujący wyłącznie o uznanie za obywatela polskiego małoletniego dziecka składają:

 1. wniosek podpisany przez oboje rodziców,
 2. zdjęcie biometryczne dziecka,
 3. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące odpisu aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz  imię i nazwisko rodowe matki,
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo dziecka (paszport zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE), 
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia dziecku na pobyt stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydanego dziecku przez Wojewodę Mazowieckiego,
 7. potwierdzenie zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy w województwie mazowieckim, 
 8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo obojga rodziców dziecka,
 9. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, że dziecko zamieszkuje na terytorium RP, np. świadectwa szkolne,
 10. oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego.
 11. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

219,00 zł za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego.

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Urząd przed wydaniem decyzji zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy powinny udzielić odpowiedzi do 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może być przedłużony do 3 miesięcy.
Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 2. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.
 3. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. 
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 5. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.
 6. Każdy wnioskodawca (poza dziećmi) musi dołączyć do wniosku urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów dostępne są na stronie internetowej http://certyfikatpolski.pl/. Inne certyfikaty nie są akceptowane. 
 7. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego.
 8. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek dla siebie i małoletniego dziecka, drugi z rodziców musi wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego. Takie oświadczenie może być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę, jeśli rodzic ten mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula, jeśli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
 9. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek dla siebie i małoletniego dziecka, które ukończyło 16 lat, dziecko musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego. Takie oświadczenie może być przyjęte:
  • przez właściwego miejscowo wojewodę, jeśli dziecko mieszka w Polsce,
  • przez polskiego konsula, jeśli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. 
 10. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy, chyba że przerwa była spowodowana:
 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy,
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego.pdf
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.pdf
Wzór oświadczenia o nieprzerwanym pobycie.doc
Czas wytworzenia informacji: 2014-12-15 14:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 21:52:27 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-15 14:19:15 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 29854