Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/4

Nr wersji: 3

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 14.03.2013 r.

SPRAWA:

Uznanie za obywatela polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz., 161)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  pl. Bankowy 3/5
  wejście F od Al. Solidarności
  pok. nr 416
 2. pocztą na adres:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  ul. Długa 5
  00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.),
 2. zdjęcie biometryczne, czyli kolorowa fotografia (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,
 3. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka), 
 5. kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 6. kopia zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
 7. kopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) wydana przez Wojewodę Mazowieckiego,
 8. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w województwie mazowieckim,
 9. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 10. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. kopie całych paszportów ze stemplami, bilety lotnicze),
 11. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 12. dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
 13. posiadane dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie się o nie,
 14. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, który nie spełnia wymogów wskazanych w punktach  2,3,4,5 lub 7 artykułu 30 ust. 1 ustawy załącza dodatkowo:

 1. dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia, PIT za ubiegły rok, raport RMUA  - w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego spełniającą wymogi wynikające z punktu 2,
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 3. kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kopię karty pobytu małoletniego jeżeli została wydana,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na uznanie małoletniego za obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,
 6. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

219,00 zł przelewem na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

za wydanie decyzji w sprawie uznania za obywatela polskiego.

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, jeśli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.
Nie później niż w ciągu miesiąca – dla sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 2. Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.
 3. Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. 
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 5. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.
 6. Wystarczające jest przedłożenie dokumentu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego potwierdzającego zdanie egzaminu  z języka polskiego na najniższym poziomie. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów dostępne są na stronie internetowej http://certyfikatpolski.pl/. Inne certyfikaty nie są akceptowane. 
 7. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wyłącznie małoletniego cudzoziemca podpisują oboje rodzice. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do polskiego sądu. 

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego.pdf
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.pdf
Wzór oświadczenia o nieprzerwanym pobycie.doc
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-12 14:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 21:52:27 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-12 14:37:20 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 22439