Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/3

Nr wersji: 4

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 11.09.2014 r.

SPRAWA:

Potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy wnioskodawca posiada lub utracił obywatelstwo polskie.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:
  • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   pl. Bankowy 3/5, wejście F od al. Solidarności, parter, pokój 416
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00;
  • w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców
   ul. Długa 5, parter, pokój 6
   godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek,czwartek, piątek: 8.00 - 15.30
   Dokumenty składane w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.
  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
   pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
   godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00
   Dokumenty składane w Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.
 2. Pocztą na adres:
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
   Wydział Spraw Cudzoziemców
   Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
   ul. Długa 5, 00-263 Warszawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek na formularzu urzędowo określonym zawierający dane osobowe wnioskodawcy oraz jego wstępnych do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego,
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego dokumentu tożsamości,
 3. odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa (może zaistnieć konieczność umiejscowienia ich w polskim urzędzie stanu cywilnego jeżeli zostały sporządzone poza granicami RP), 
 4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, nieważny polski dowód osobisty, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego),
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego.

Numer rachunku na który wnosi się opłatę skarbową:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

Osoby wnoszące opłatę skarbową za granicą, powinny posłużyć się dodatkowo zapisem:

SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 3. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 4. Wnioskodawca może wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku. Jeżeli wnioskodawca mieszka za granicą i nie wyznaczył pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinien wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja. Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika do odbioru korespondencji wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA: 

Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2014-07-25 15:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 21:52:54 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-12 08:26:51 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 51129