Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 695 65 51
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/3

Nr wersji: 3

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

dnia 14.03.2013 r.

SPRAWA:

Potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

PRZEDMIOT SPRAWY:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy wnioskodawca posiada lub utracił obywatelstwo polskie.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  pl. Bankowy 3/5
  wejście F od Al. Solidarności
  pok. nr 416
 2. pocztą na adres:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  ul. Długa 5
  00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek na formularzu urzędowo określonym zawierający dane osobowe wnioskodawcy oraz jego wstępnych do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego,
 2. kopia aktualnego dokumentu tożsamości,
 3. odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa (może zaistnieć konieczność umiejscowienia ich w polskim urzędzie stanu cywilnego jeżeli zostały sporządzone poza granicami RP), 
 4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, nieważny polski dowód osobisty, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego),
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

58,00 zł przelewem na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

za wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się dodatkowo zapisem:

SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.
Nie później niż w ciągu miesiąca – dla sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 51
e-mail – obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem przez konsula polskiego lub w Mazowieckim Urzędzie Mazowieckim w dniu składania wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 3. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. 
 4. Wnioskodawca zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia jego sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, tj. osobę, na adres której będzie wysyłana korespondencja. W razie niewskazania pełnomocnika do odbioru korespondencji, przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dotyczy to również osoby składającej wniosek w polskim konsulacie.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA: 

Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.pdf
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-12 10:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Bogdan Wojtów
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-15 21:52:54 Osoba udostępniająca informację: Bogdan Wojtów
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-12 12:11:43 Osoba modyfikująca informację: Bogdan Wojtów
  ilość odwiedzin: 37877