Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY
A A A

KARTA INFORMACYJNA


Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/07

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

data zatwierdzenia

13.05.2015

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
www.mazowieckie.pl

SPRAWA

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały

PRZEDMIOT SPRAWY

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z 2014r., poz. 568).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:
  • wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu przy ul. Długiej 5 w Warszawie, II piętro, pokój nr 52-57

   godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek).

   Aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału 
   Spraw Cudzoziemców należy zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 / 22 695 67 64 (nastąpi połączenie z jednym z kilku stanowisk telefonicznego umawiania) lub wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku);

  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 17, parter, pok. 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. 3 Maja 16, parter, pokój 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14
  • Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, parter, pokój 46B
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261 (kompletne - wraz z pobraniem odcisków linii papilarnych - złożenie wniosku)

   godziny przyjęć w Delegaturach
   : 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:00 (piątek)

  • w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańca m. st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9
  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, pokój 39, wejście B (dokumenty składane w Biurze Podawczym nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem)

   godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

 2. Pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie + oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce

 DODATKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
  • odpis aktu urodzenia;
  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
 2. w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  • odpis aktu urodzenia;
  • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego 
 3. w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
  • kserokopię dowodu osobistego małżonka;
  • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia;
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 4. w przypadku ofiary handlu ludźmi:
  • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie karne;
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 5. w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
  • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
 6. w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:
  • dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
 7. w przypadku udzielenia azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokument potwierdzający udzielenie azylu
 8. w przypadku posiadania polskiego pochodzenia:
  • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille)

 9. w przypadku gdy posiadania ważnej Karty Polaka:
  • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY : 

640 zł w momencie złożenia wniosku przelewem na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem "wydanie zezwolenia na pobyt stały"

50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej przelewem na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Budżetowo-Księgowe
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000
tytułem: "wydanie karty stałego pobytu"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 120 dni

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Warszawa, ul. Długa 5, tel. 22 695-67-70, 22 695-67-73
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania:
poniedziałek: 10.00–17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00-15.00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców należy zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 / 22 695 67 64 (nastąpi połączenie z jednym z kilku stanowisk telefonicznego umawiania) lub wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku);
 • kartę pobytu można odebrać tylko osobiście;
 • od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność;
 • dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

O nieprzerwanym pobycie

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:
 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
 
O polskim pochodzeniu

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się cudzoziemca, który deklaruje narodowość polską i spełnia łącznie następujące warunki:
 • co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • cudzoziemiec posiadał obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie;
 • wykaże swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:
 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy cudzoziemiec:
 • przy składaniu wniosku nie odda oddane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany;
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

pobyt_staly.doc
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
Czas wytworzenia informacji: 2015-07-04 00:01:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aneta Kępowska
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-16 10:15:44 Osoba udostępniająca informację: Aneta Kępowska
Czas modyfikacji informacji: 2015-07-04 00:02:13 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 67442