Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ
A A A

KARTA INFORMACYJNA


Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/7

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

data zatwierdzenia

15.07.2013

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
Tel. 22 695-65-70/73
www.mazowieckie.pl

SPRAWA

Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się

PRZEDMIOT SPRAWY

Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków (Dz. U. z 2011r. Nr 23, poz. 125).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście
  • w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu przy ul. Długiej 5 w Warszawie, II piętro, pokój nr 52-57, godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek)
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 17, parter, pok. 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, II piętro, pokój 213
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14
  • Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. Gorbatowej 15, parter, pokój 46B
   godziny przyjęć w Delegaturach: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:00 (piątek)
  • W Punkcie Obsługi Mieszkańca m. st. Warszawy na stacji Metro Centrum, patio, lokal 2002
 2. w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pokój 39, wejście B; godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek) (dokumenty składane w Kancelarii Głównej nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem)
 3. pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać tylko w przypadku ubiegania się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 (tj. bezpośrednio  przed złożeniem wniosku  nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 10 lat  na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a lub ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej);
 • za tytuł prawny do lokalu nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

 DODATKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1.  w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego  zezwolenie na osiedlenie się, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • aktualny odpis aktu urodzenia,
  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
 2. w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą  rodzicielską:
  • aktualny odpis aktu urodzenia,
  • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego wraz z oryginałem do wglądu
 3.  w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim:
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kserokopię dowodu osobistego małżonka wraz z oryginałem do wglądu,
  • w przypadku posiadania wspólnych dzieci: odpisy aktów urodzenia .

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY : 

640 zł przelewem na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem „wydanie zezwolenia na osiedlenie się”

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 90 dni (art. 71c ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 35 § 4 Kpa)

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Warszawa, ul. Długa 5, tel. 22 695-67-70, 22 695-67-73
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania:
poniedziałek: 10.00–17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00-15.00
środa: nieczynne

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI

nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA 

Wzór wniosku

zezwolenie_na_osiedlenie_sie.doc
Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się
Czas wytworzenia informacji: 2013-08-26 12:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aneta Kępowska
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-16 10:15:44 Osoba udostępniająca informację: Aneta Kępowska
Czas modyfikacji informacji: 2013-08-26 12:37:15 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 47320