Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW NA PRZYJAZD DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A A A

KARTA INFORMACYJNA

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/09

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

data zatwierdzenia

13.05.2015

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
www.mazowieckie.pl

SPRAWA

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej

PRZEDMIOT SPRAWY


Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego 


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1650),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2014r. poz. 546)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:
  • w siedzibie Urzędu przy ul. Długiej 5 w Warszawie, II piętro, pok. nr 49 (numerek z literą E), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek)
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 17, parter, pok. nr 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. 3-go Maja 16, parter, pok. nr 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 261
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pryz ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. nr 14
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, parter, pok. nr 46B
   godziny przyjęć w Delegaturach: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:00 (piątek)
  • w Starostwie Powiatu w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; tel. (0 22) 724 18 33, pok. nr 19, godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, środa), 8:00-17:00 (czwartek), 8:00-15:00 (piątek), zasięg działania: powiat grodziski
  • w Starostwie Powiatu w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec;
   tel. (0 48) 665 11 20 lub (0 48) 665 11 65, pok. nr 8, godziny przyjęć: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek), zasięg działania: powiat grójecki
  • w Starostwie Powiatu w Legionowie, ul. J. Piłsudskiego 41 (budynek Urzędu Miasta Legionowo) 05-120 Legionowo; tel. (0 22) 744 33 90, godziny przyjęć: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat legionowski
  • w Starostwie Powiatu w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki; tel. (0 25) 759 87 35, pok. nr 104, godziny przyjęć: 8:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:30 (piątek), zasięg działania: powiat miński
  • w Starostwie Powiatu w Otwocku, przy ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
   tel. (0 22) 788 09 09, godziny przyjęć: 9:00-16:45 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat otwocki
  • w Starostwie Powiatu w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14,
   05-500 Piaseczno;  tel. (0 22) 737 11 59, pok. nr 11, godziny przyjęć: 8:00-17:10 (poniedziałek), 8:00-15:40 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat piaseczyński
  • w Starostwie Powiatu w Pruszkowie, ul. Drzymały 19/21, 05-800 Pruszków;
   tel. (0 22) 738 14 98 lub 738 14 16, godziny przyjęć: 10:00-17:00 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat pruszkowski
  • w Starostwie Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, ul. Poznańska 129-133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (0 22) 733 72 16, pok. nr 12, godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat warszawski zachodni
  • w Starostwie Powiatu w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; tel. (0 22) 776 44 97, godziny przyjęć: 9:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat wołomiński
  • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, pok. nr 39, wejście B; (dokumenty składane w Biurze Podawczym nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność)
   godziny przyjęć 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)
 2. Pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu II, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub kartę pobytu)
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia,na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd
Można załączyć do wyboru:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 457 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie)
Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Wietnamu na 6 miesięcy. Nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 457 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany) x 6 miesięcy + 2500 zł (koszt biletu do kraju zamieszkania) = 7984 zł.
Należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 457 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).

Przykład: chcę zaprosić cudzoiemca z Białorusi na okres 6 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 457 zł x 3 osoby (zapraszający, zapraszany, dziecko) + 200 zł (koszt biletu do kraju pochodzenia) = kwota równa lub wyższa niż 1571 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy, decyzją w sprawie waloryzacji emerytury lub renty.

Przykład: jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Białorusi na 6 miesięcy. 457 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany) + koszt biletu 200 zł = 1114 zł netto. Należy przedstawić dokument potwierdzajćy wysokość osiąganej emerytury.

 • w przypadku pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.
Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:
 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, np.
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • Dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.
  • rezerwacja hotelowa zawierająca informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginału należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręcznia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W razie składania kopii dokumentów, należy przedstawić ich oryginały do wglądu. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu),
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenie lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.: ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego - oryginał do wglądu) lub aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jak w przypadku osób fizycznych.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, np.
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.
  • rezerwacja hotelowa zawierająca informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginału należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Wymagane dokumentu w przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS):
 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenie lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.: aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 457 zł na kazdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia), CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, np.
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.
  • rezerwacja hotelowa zawierająca informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 • kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu.
Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginału należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Wymagane dokumenty w przypadku stowarzyszenia:
 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenie lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.: aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 457 zł na kazdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, np.
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.
  • rezerwacja hotelowa zawierająca informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 • kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń - oryginał do wglądu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzja o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

OPŁATY : 

Za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł przelewem na konto:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”

Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu II
Warszawa, ul. Długa 5, tel. 22 695 67 56, 22 695 65 61
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 10:00–17:30
wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00
środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 • Strona może składać wniosek osobiście bądź poprzez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć w chwili składania wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej 17 zł
 • Zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek, wnuczka), wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek).
 • Odbiór zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.
 • Możliwa jest rezerwacja wizyty w sprawie złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń za pośrednictwem strony internetowej www.mazowieckie.pl

 

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA 

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaprosza (WORD).doc
wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (PDF).doc
Czas wytworzenia informacji: 2015-06-22 14:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aneta Kępowska
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-16 11:55:59 Osoba udostępniająca informację: Aneta Kępowska
Czas modyfikacji informacji: 2015-06-22 14:02:46 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 517676