Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW NA PRZYJAZD DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A A A

KARTA INFORMACYJNA

Nr karty informacyjnej:

KI-WSC/9

Zatwierdził:

Izabela Szewczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców

data zatwierdzenia

14.03.2013

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
www.mazowieckie.pl

SPRAWA

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej

PRZEDMIOT SPRAWY


Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego 


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1650),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posadać zapraszający

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście
  • w siedzibie Urzędu przy ul. Długiej 5 w Warszawie, II piętro, pok. nr 49 (numerek z literą E), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek)
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 17, parter, pok. nr 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. 3-go Maja 16, parter, pok. nr 10
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 261
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pryz ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. nr 14
  • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, parter, pok. nr 46B
   godziny przyjęć w Delegaturach: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:00 (piątek)
  • w Starostwie Powiatu w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; tel. (0 22) 724 18 33, pok. nr 19, godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, środa), 8:00-17:00 (czwartek), 8:00-15:00 (piątek), zasięg działania: powiat grodziski
  • w Starostwie Powiatu w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec;
   tel. (0 48) 665 11 20 lub (0 48) 665 11 65, pok. nr 8, godziny przyjęć: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek), zasięg działania: powiat grójecki
  • w Starostwie Powiatu w Legionowie, ul. J. Piłsudskiego 41 (budynek Urzędu Miasta Legionowo) 05-120 Legionowo; tel. (0 22) 744 33 90, godziny przyjęć: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat legionowski
  • w Starostwie Powiatu w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki; tel. (0 25) 759 87 35, pok. nr 104, godziny przyjęć: 8:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 8:00-14:30 (piątek), zasięg działania: powiat miński
  • w Starostwie Powiatu w Otwocku, przy ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
   tel. (0 22) 788 09 09, godziny przyjęć: 9:00-16:45 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat otwocki
  • w Starostwie Powiatu w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14,
   05-500 Piaseczno;  tel. (0 22) 737 11 59, pok. nr 11, godziny przyjęć: 8:00-17:10 (poniedziałek), 8:00-15:40 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat piaseczyński
  • w Starostwie Powiatu w Pruszkowie, ul. Drzymały 19/21, 05-800 Pruszków;
   tel. (0 22) 738 14 98 lub 738 14 16, godziny przyjęć: 10:00-17:00 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat pruszkowski
  • w Starostwie Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, ul. Poznańska 129-133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (0 22) 733 72 16, pok. nr 12, godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat warszawski zachodni
  • w Starostwie Powiatu w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; tel. (0 22) 776 44 97, godziny przyjęć: 9:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat wołomiński
 2. w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pok. nr 39, wejście B; godziny przyjęć 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek) (dokumenty składane w Biurze Podawczym nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność)
 3. pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu II, ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia,na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd(np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
 • w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów,
 • kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego - oryginał do wglądu (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego; w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (rezerwacja hotelowa),
 • zgoda osoby posiadającej tytuł prawny na zamieszkanie cudzoziemca,
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 • w przypadku składania wniosków i dokumentów przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do składania wniosku lub pełnomocnictwo do składania wniosku i oświadczeń woli oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo (17 zł na podane niżej konto z adnotacją: "opłata za pełnomocnictwo"),
 • w przypadku, gdy zapraszającym jest instytucja, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS,
 • w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca - udokumentowany nieprzerwany pobyt w Polsce przez co najmniej 5 lat.

Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W razie składania kopii dokumentów, należy przedstawić ich oryginały do wglądu. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał do wglądu,
  • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów lub kopia aktualnego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu - oryginał do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności mieszkania, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
 2. w przypadku osoby prawnej :
  • kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do najmowego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi  zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
 3. w przypadku stowarzyszenia:
  • kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
  • dokumenty potwierdzające  tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja  hotelowa)  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna (wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzja o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń)

OPŁATY : 

Za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł przelewem na konto:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”

Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu II
Warszawa, ul. Długa 5, tel. (022) 695 67 56, (022) 695 65 61
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 10:00–17:30
wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00
środa: nieczynne

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:

Na jeden numerek będzie przyjętych maksymalnie 5 wniosków o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń. W przypadku chęci złożenia większej liczby wniosków należy zgłosić się do koordynatora sekcji zaproszeń (pok. nr 47).


ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA 

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaprosza (WORD).doc
wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (PDF).doc
Czas wytworzenia informacji: 2015-02-10 15:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Aneta Kępowska
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-16 11:55:59 Osoba udostępniająca informację: Aneta Kępowska
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-10 15:09:09 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 509919