Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROBOTY BUDOWLANE NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
A A A

KARTA INFORMACYJNA


MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel: 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI – WI/02

Nr wersji: 7
 
Zatwierdził: 

Piotr Sobucki

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
dnia 27 lutego 2015 roku

SPRAWA:

Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 29-31 w powiązaniu z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. 10.243.1623 ze zm./.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda /Dz. U. 2010.235.1539/.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt przyjmowania korespondencji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście "B", pokój 39
tel. 22 695 61 59
godziny i dni urzędowania – pn - pt 8:00 - 16:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ponadto do zgłoszenia przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

3. Wszystkie załączone do wniosku dokumenty winny być w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art.76 i 76a k.p.a.;

4. Jeżeli zamiarem inwestora jest działanie poprzez pełnomocnika/ów wówczas do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności, woryginale lub urzędowo poświadczone.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Milcząca zgoda organu lub decyzja administracyjna o wniesienie sprzeciwu

OPŁATY :

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni – od daty złożenia kompletnego wniosku

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury

Oddział Inwestycji Drogowych

Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, tel. 22 695 66 46 oraz 22 695 64 46 
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania – pon 13-16, śr i pt  8-12

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa – od decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak


ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:


1. Wniosek zgłoszenia robót budowlanych
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(także w formie elektronicznej – Adobe Reader lub Word)

Oświadczenie.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
wniosek zgłoszenia robót budowlanych.doc
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-06 12:31:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-20 12:05:15 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-06 12:38:51 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 21016