Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
A A A

Nr karty informacyjnej:

PG-01-WPS.II.2

Zatwierdził:

Wiesława Kacperek Biegańska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Dnia:

14.02.2014 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
Tel. 22 695-71-00
http://www.mazowieckie.pl/

SPRAWA:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej

PODSTAWA PRAWNA:

·   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) - art. 57 ust. 3

·   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz.964).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
    Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

2. Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej
   Wydział Polityki Społecznej
   00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44, tel. 22 695 71 30
   godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi;
 4. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
 5. w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych i osób fizycznych:
  • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • informację o sposobie finansowania domu,
  • zaświadczenie, że osoba która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
  •  zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za  przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem, 

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY :

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej
Wydział Polityki Społecznej
00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44, tel. 22 695 71 33
godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00
e-mail: abruszkiewicz@mazowieckie.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór wniosku.

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.pdf
Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.pdf
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
Czas wytworzenia informacji: 2014-03-03 07:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-21 13:08:37 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-03 07:51:29 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 6215