Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - INFORMACJA DLA SAMORZĄDÓW
A A A


Oświadczenia majątkowe - informacja dla samorządów 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 60, poz. 490);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282).

 Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązani są:

 • przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa;
 • przewodniczący rad powiatów, starostowie;
 • przewodniczący rad gmin, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast);
 • przewodniczący rad dzielnic m. st. Warszawy

z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta);
 • wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia (marszałek, starosta).

Kolejne oświadczenia:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta);
 • w dniu odwołania ze stanowiska/w dniu rozwiązania umowy o pracę (marszałek, starosta).

Do pierwszego oświadczenia majątkowego marszałek województwa/starosta/wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność prowadził przed dniem wyboru, zaś radny województwa/powiatu/gminy, jeżeli działalność prowadził z wykorzystaniem mienia (odpowiednio) województwa/powiatu/gminy, w którym uzyskał mandat.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej adnotacji odnośnie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

 

Wypełnione oświadczenia majątkowe należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie na adres:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Ochrony
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/;
 • lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/ w:
  Kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pok. Nr 34.

 

Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, Wojewoda Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa daną osobę do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu skutkuje:

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta), radny (gminy, powiatu, województwa) - wygaśnięcie mandatu,
 • marszałek województwa, starosta - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołanie w drodze uchwały sejmiku województwa, rady powiatu /odpowiednio/ najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

oswiadczenie_majatkowe_czlonka_zarzadu_woj.pdf
Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa
oswiadczenie_majatkowe_radny_wojewodztwa.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego województwa
oswiadczenie_majatkowe_czlonka_zarzadu_powiatu.pdf
Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu
oswiadczenie_majatkowe_radnego_powiatu.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu
oswiadczenie_majatkowe_wojta.pdf
Oświadczenie majątkowe wójta
oswiadczenie_majatkowe_radnego_gminy.pdf
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2014-01-23 11:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 15:51:54 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-01-23 11:53:22 Osoba modyfikująca informację: Jerzy Magryś
  ilość odwiedzin: 10085