Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7587 artykułów

Znak sprawy: WI-I.7843.13.84.2020.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.84.2020.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), informuję, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, reprezentowanej przez Wójta Pana Marcina Uchmana, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie: Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol – przejście poprzeczne pod torami w km 53,985, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów, w jednostce ewidencyjnej 141204_2 Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.   Zgłoszony odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, o długości około 42,5 m, zostanie wykonany z rur PE o średnicy DN 250, i przeprowadzony pod linią kolejową metodą przewiertu sterowanego, w rurach osłonowych PE o średnicy DN 400.   Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 5b ww. ustawy Prawo budowlane, nierozpoczęcie wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, spowoduje że wykonanie tych robót będzie mogło nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.61.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.61.2020.AW

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości 36 m, w pasie drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki - Kozienice - Kock, w km 112+949 i od km 113+223 do km 113+234 w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów, działka inwestycyjna o nr ew. 700 obręb 0003 Brzóza, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-IV.3 z 23 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63480

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-IV.3 z 23 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63480

miejsce pracy Siedlce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WG-IV.3”

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-I.6 z 23 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63499

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-I.6 z 23 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63499

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WPS-I.6”

Znak sprawy: WI-I.7843.13.93.2020.BW

Znak sprawy WI-I.7843.13.93.2020.BW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w Sierpcu, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 541, działka nr ew. 504/5 obręb ewidencyjny - 0001 Sierpc, jednostka ew. 142701_1 Gmina Miejska Sierpc km 85+900

Znak sprawy: WI-I.7843.13.59.2020.RF

Znak sprawy WI-I.7843.13.59.2020.RF

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 90/5,2 PE 100 SDR 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 579 na działkach ew. nr 350, 115/1, 105/3, 105/2 obręb 00019 jedn. ew. 143804_2 gmina Radziejowice, miejscowość Radziejowice, powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.57.2020.AC

Znak sprawy WI-I.7843.13.57.2020.AC

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa w miejscowości Sękocin Las, gmina Raszyn Al. Krakowska odcinek A-B w pasie drogi krajowej nr 7 działki ew. nr 355/7 i 355/9 obręb 0016 jedn. ew. 142106_2 gmina Raszyn, miejscowość Sękocin Las, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.35.2020.ES

Znak sprawy WI-I.7843.13.35.2020.ES

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV zasilanej z S4-436 Brzezia I w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 557 działka ew. nr 49 obręb 0003 jedn. ew. 140404_5 gmina Sanniki, miejscowość Brzezia, powiat gostyniński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: SPN-II.7570.29.3.2015.MG2, SPN-II.7570.29.4.2015.MG2

Znak sprawy SPN-II.7570.29.3.2015.MG2, SPN-II.7570.29.4.2015.MG2

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, obręb 14 Czarny Las, Dz. Nr 66/1, 195/1

Znak sprawy: SPN-II.7570.11.69.2017.MG2

Znak sprawy SPN-II.7570.11.69.2017.MG2

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - m.st. Warszawa, dzielnica Wawer, obręb 3-14-18, Dz. Nr 16/1

Znak sprawy: WI-I.747.3.12.2020.JK

Znak sprawy WI-I.747.3.12.2020.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 8 maja 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla: inwestor: PGNiG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa inwestycja: „budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Wronów” w zakresie: Części I – część liniowa budowy gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi łączącego jednostkę wytwórczą w ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Wronów, na działkach ewidencyjnych położonych w gminie Ząbki, w gminie Zielonka, m.st. Warszawa w dzielnicy Rembertów

Znak sprawy: WI-I.7843.13.60.2020.RF

Znak sprawy WI-I.7843.13.60.2020.RF

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 79 działka ew. nr 448 obręb 0022 jedn. ew. 143602_2 gmina Policzna, miejscowość Wilczowola, powiat zwoleński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: SPN-II.7570.3.65.2019.KK3

Znak sprawy SPN-II.7570.3.65.2019.KK3

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość  - obręb 29 Władysławów, Dz. Nr 177/1, 177/2, 177/3 (wydzielone z działki ew. 177)

Znak sprawy: WI-I.7843.13.92.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.92.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Sieć wodociągowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w ramach inwestycji Budowa zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej ul. Wał Miedzeszyński. Sieć wodociągowa DN 100 długości L=3,2 m wykonanie wykopem otwartym w pasie drogowym drogi woj. nr 801, na działce ew. nr 35 z obrębu 3-13-14 jedn. ew. 146514_8, gmina Warszawa Wawer, miejscowość Warszawa, powiat Warszawa; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.46.2020.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.46.2020.AD

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa o długości 219,8 m w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 w msc. Radom, ul. Czarnieckiego, dz. nr 157/5, obręb 0020 – Gołębiów, arkusz 2 jednostka ewidencyjna 146301_1 Radom”

stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK-I.1 z 21 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63384

stanowisko kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK-I.1 z 21 maja 2020 roku nr ogłoszenia 63384

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WBZK-I.1”

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij