Sekretariat

tel. 22 695 60 70
faks 22 695 60 71
wejście B, II piętro, pokój 253
e-mail wnp@mazowieckie.pl


Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

 

Dyrektor

 

Bogdan Brożyna

 

e-mail bbrozyna@mazowieckie.pl

 

 

 

W skład Wydziału Nadzoru Prawnego wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów .

  2. Odział Legislacji i Koordynacji

 

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy, w szczególności: 

  1. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

  2. Opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów:
    rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, aktów prawnych Wojewody dotyczących wyborów uzupełniających i ponownych, porozumień Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami administracji publicznej;
  3. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;

  4. Współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, w tym przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, oraz obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu, jeśli z jej treści wynika, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową zachodzi właściwość Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia tej sprawy;
  5. Realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - środowisko, w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych określonych przepisami Prawo geologiczne i górnicze;

  6. Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz Wojewody, Wicewojewodów oraz Biura Wojewody.