Dyrektor
Bogdan Brożyna
  bbrozyna@mazowieckie.pl
 
Sekretariat
  tel. 22 695 60 70
   fax. 22 695 60 71
          wnp@mazowieckie.pl
wejście B, II piętro, pokój 253

Godziny pracy
od 8:00 do16:00

 
 
W skład Wydziału Nadzoru Prawnego wchodzą następujące oddziały:

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy, w szczególności: 
  • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa lista rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego od roku 2009: https://mazowieckie.pl/pl/urzad/akty-prawne/rozstrzygniecia-nadzor
  • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów:
    rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, aktów prawnych Wojewody dotyczących wyborów uzupełniających i ponownych, porozumień Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami administracji publicznej;
  • uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
  • współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, w tym przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, oraz obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu, jeśli z jej treści wynika, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową zachodzi właściwość Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia tej sprawy;
  • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - środowisko, w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych określonych przepisami Prawo geologiczne i górnicze;
  • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz Wojewody, Wicewojewodów oraz Biura Wojewody.