Dyrektor
Bogdan Brożyna
  bbrozyna@mazowieckie.pl
 
Sekretariat
  tel. 22 695 60 70
   fax. 22 695 60 71
          wnp@mazowieckie.pl
wejście B, II piętro, pokój 253

Godziny pracy
od 8:00 do16:00

 
 
W skład Wydziału Nadzoru Prawnego wchodzą następujące oddziały:

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy, w szczególności: 
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa lista rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego od roku 2009: https://mazowieckie.pl/pl/urzad/akty-prawne/rozstrzygniecia-nadzor
 • opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów:
  rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, aktów prawnych Wojewody dotyczących wyborów uzupełniających i ponownych, porozumień Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami administracji publicznej;
 • uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
 • współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, w tym przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, oraz obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu, jeśli z jej treści wynika, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową zachodzi właściwość Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia tej sprawy;
 • realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - środowisko, w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych określonych przepisami Prawo geologiczne i górnicze;
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz Wojewody, Wicewojewodów oraz Biura Wojewody.

 Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Inspektorem ochrony danych jest pani Katarzyna Frelak.
  Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Daniel Przybyło. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Nadzoru Prawnego