pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B (od pl. Bankowego)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 60 70
faks 22 695 60 71
wejście B, II piętro, pokój 253
e-mail lex@mazowieckie.pl
 

 dyrektor

 Bogdan Brożyna

 tel. 22 695 60 70
 faks 22 695 60 71

 e-mail bbrozyna@mazowieckie.pl

 

W skład Wydziału Prawnego wchodzą następujące oddziały:

 1. Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów .................LEX-I
 2. Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych ………………………LEX-II
 3. Oddział Organizacyjno-Legislacyjny ……..………………………..LEX-III
 4. Samodzielne Stanowiska do spraw Zarządzeń Zastępczych w zakresie Złóż Kopalin………………………………………………………...LEX-IV
 5. Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego....LEX-DU
 6. Oddziały Prawne w delegaturach
 7. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego w Delegaturze w Ciechanowie

 

Do zakresu działania Wydziału Prawnego należy, w szczególności: 

 1. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
 2. Zapewnienie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego oraz wydziałów Urzędu;
 3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;
 4. Opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody oraz Dyrektora Generalnego;
 5. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
 6. Wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.


Załączniki:

Regulamin wewnętrzny Wydziału Prawnego
Schemat organizacyjny Wydziału Prawnego