Koordynator Wydziału
Artur Subda
asubda@mazowieckie.pl

Zastępca dyrektora
Marek Szymański
 mszymanski@mazowieckie.pl

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
 fax. 22 695 64 84
 wbzk@mazowieckie.pl
Wejście F, piętro I, pok. 535

Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00
W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:
 • WBZK- I  Oddział Zarządzania Kryzysowego
 • WBZK- II Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
 • WBZK- III Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
 • WBZK- IV Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 • WBZK- V Oddział Gospodarki Wodnej

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy
w szczególności :

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa,

2.Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;

3.realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o militaryzacji jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;

  Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Inspektorem ochrony danych jest pani Katarzyna Frelak.
  Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Daniel Przybyło. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]