Koordynator Wydziału
Artur Subda
asubda@mazowieckie.pl

Zastępca dyrektora
Marek Szymański
 mszymanski@mazowieckie.pl
Zastępca dyrektora
Maciej Maślanka
 mmaslanka@mazowieckie.pl

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
 fax. 22 695 64 84
 wbzk@mazowieckie.pl
Wejście F, piętro I, pok. 535

Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00
W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:
 • WBZK- I  Oddział Zarządzania Kryzysowego
 • WBZK- II Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
 • WBZK- III Oddział Logistyki
 • WBZK- IV Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 • WBZK- V Oddział Ratownictwa Medycznego
 • WBZK- VI Oddział Dyspozytorni Medycznej w Warszawie
 • WBZK-VII Oddział Dyspozytorni Medycznej w Radomiu
 • WBZK- VIII Oddział Dyspozytorni Medycznej w Siedlcach

2.    W strukturze Oddziału Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3.    W wydziale funkcjonuje samodzielne stanowisko radcy prawnego podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi wydziału, do którego zadań należy obsługa prawna wydziału.

Do zakresu działania Oddziału Zarządzania Kryzysowego należy:

1)        realizacja zadań Wojewody, komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności przez:

a)        zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zarządzania kryzysowego,

b)        wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa,

c)        realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:

-          opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

-          opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

-          opracowywanie i przygotowywanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,

-          realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego,

d)        planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

e)        zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

f)         prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g)        gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa,

h)        zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
w tym dokumentowanie jego prac,

i)         planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,

j)         przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń,

k)        realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych
z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa,

l)         pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

m)     współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

n)        nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

o)        współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

p)        współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne,

q)        dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

r)         realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

2)        zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody, 
w szczególności przez koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem 
i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne i obrony cywilnej;

3)        sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

4)        współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne;

5)        realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach 
w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;

6)        uzgadnianie rejonowych planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7)        uzgadnianie planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, 
w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;

8)        współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym, w tym udział w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich;

9)        realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategicznych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego, w tym;

a)      opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

b)      uzgadnianie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

c)      uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,

d)      uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,

e)      opiniowanie planu gospodarowania wodami.

10)    realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z ustawy Prawo wodne oraz przepisów odrębnych, w tym koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych   na terenie województwa;

11)    opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;

12)    uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez administratorów i zarządów, celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa.

Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej należy:

1)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem spraw określonych w § 25 w ust. 2 w pkt 1 lit. g  regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a)        organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa,

b)        koordynowanie, planowanie, opracowywanie i aktualizację dokumentacji dotyczącej:

-     pozamilitarnych przygotowań obronnych,

-     operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,

-     programowania obronnego,

-     stanowisk kierowania, w tym utrzymywanie w gotowości głównego 
i zapasowego stanowiska kierowania Wojewody,

-     organizacji Urzędu na czas wojny,

-     przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,

-     organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,

-     służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

-     zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz wsparcia państwa gospodarza (HNS) w zakresie pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa,

c)        przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

d)        realizację zadań związanych z przygotowaniem transportu samochodowego, infrastruktury drogowej oraz osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych na potrzeby obronne państwa,

e)        prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań obrony narodowej 
i obrony cywilnej w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,

f)         nadzór nad organizacją, przygotowaniem i utrzymaniem budowli ochronnych,

g)        opracowywanie i aktualizację Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej;

2)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców;

3)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o ochronie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

4)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o militaryzacji jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;

5)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o planowaniu, finansowaniu oraz kontroli wykonywania zadań obronnych;

6)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o nakładaniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w szczególności przez:

a)        rozpatrywanie odwołań od decyzji wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) 
w przedmiocie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i wydawanie decyzji
w tym zakresie,

b)        koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa,

c)        prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa;

7)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o szkoleniu obronnym;

8)        realizacja zadań związanych z tworzeniem stref niebezpieczeństwa na podstawie przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9)        nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym na terenie województwa;

10)    planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

11)    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;

12)    realizacja zadań obrony cywilnej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, w szczególności przez:

a)        dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie,

b)        organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa,

c)        opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej oraz uzgadnianie powiatowych planów obrony cywilnej,

d)        tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

e)        przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

f)         współdziałanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

g)        planowanie i realizacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej 
w województwie,

h)        koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

i)         koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony płodów rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

j)         wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

k)        nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy
w pochówku zmarłych,

l)         integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno–epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

m)     prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań 
i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

n)        planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

o)        inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,

p)        współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

q)        kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,

r)         ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

s)        przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

13)    realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o prawie atomowym, w tym opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych;

14)    przygotowanie i uaktualnianie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie;

15)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, w tym uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz udział w realizacji zadań podejmowanych 
w sytuacjach wymagających wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych 
i w dostarczaniu ciepła.

Do zakresu działania Oddziału Logistyki należy:

1)      wyposażanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej we współpracy z Oddziałem Zarządzania Kryzysowego oraz Oddziałem Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej;

2)      utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej, 
w szczególności przez:

a) zapewnienie stałego, bieżącego dostępu do zasobów zgromadzonych w magazynach,

b) rozdysponowywanie zasobów magazynowych,

c) zapewnienie prawidłowego utrzymania obiektów i zgromadzonych w nich zasobów;

3)      prowadzenie ewidencji wyposażenia wydziału, w tym wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz przygotowywanie dokumentów rozchodowych na przyjmowany i wydawany sprzęt;

4)      przygotowanie i udział w przeklasyfikowaniu i wybrakowaniu sprzętu wydziału, 
w szczególności przez:

a) nadzór nad pracami komisji oceniającej,

b) nadzór nad pracami komisji likwidacyjnej;

5)      zaopatrywanie, we współpracy z Oddziałem Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej, organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne 
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;

6)      prowadzenie we współpracy z Oddziałem Ratownictwa Medycznego spraw dotyczących nakładów finansowych przeznaczonych dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

7)      prowadzenie we współpracy z Oddziałem Ratownictwa Medycznego oraz Oddziałami Dyspozytorni Medycznych spraw dotyczących finansowania nakładów na inwestycje 
i wydatki bieżące związane ze stanowiskami pracy dyspozytorów medycznych;

8)      prowadzenie gospodarki transportowej wydziału, w szczególności przez:

a) rozliczanie czasu pracy kierowcy,

b) prowadzenie kart drogowych,

c) przeprowadzanie przeglądów i sprawności samochodów będących na wyposażeniu  

    wydziału;

9)      realizacja zadań w zakresie planowania i wykonania rocznego i wieloletniego planu budżetowego wydziału w układzie tradycyjnym oraz budżetu zadaniowego;

10)  sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu wydziału w układzie tradycyjnym 
i budżetu zadaniowego;

11)  prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych wydziału, w tym rozliczanie faktur za wykonane usługi i zakupy;

12)  przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z planem zamówień publicznych oraz planem zakupów wydziału, w szczególności przez:

a) współpracę z pozostałymi oddziałami wydziału w zakresie przygotowywania opisu  

    przedmiotu zamówienia oraz projektów umów,

b) prowadzenie rozpoznania rynku,

c) przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków (udzielenia zamówienia),

d) udział w pracach komisji przetargowych,

e) podpisywanie umów z wykonawcami,

f) współpracę z wykonawcami dostaw (usług),

g) nadzór nad prawidłowością realizacji umów. 

Do zakresu działania Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji należy:

1)        realizacja zadań wynikających z rządowych programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności przez:

a)        koordynację zadań wynikających z zapisów Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, zwanego dalej „Programem”,

b)       przygotowywanie planu pracy Wojewódzkiego Zespołu do spraw Programu oraz organizowanie posiedzeń Zespołu,

c)        opracowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych dotyczących realizacji Programu,

d)       realizację zadań związanych z dofinansowywaniem w ramach dotacji celowych, podmiotów realizujących projekty w ramach Programu,

e)        kontrolę wykorzystania dotacji celowych przez podmioty realizujące projekty 
w ramach Programu,

f)        współpracę z właściwymi organami rządowej administracji zespolonej, niezespolonej administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji innych programów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa;

2)        dokonywanie ocen zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa, w szczególności przez:

a)        opracowywanie propozycji do wytycznych Wojewody dla właściwych organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie województwa,

b)        analizowanie danych z terenu województwa z zakresu obejmującego bezpieczeństwo i porządek publiczny ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych na temat skali zagrożeń w województwie i opracowywanie na ich podstawie odpowiednich raportów,

c)  realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca w tym zakresie
z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi,

d)        współpraca z powiatowymi komisjami bezpieczeństwa i porządku, w tym udział
w posiedzeniach tych komisji oraz zbieranie i analizowanie wniosków z tych posiedzeń,

e)        pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości;

3)        realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w tym realizacja zadań z zakresu koordynacji nad krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, w szczególności przez:

a)        określanie propozycji zadań krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego na terenie województwa, w celu zapewnienia Wojewodzie koordynacji jego funkcjonowania,

b)        przygotowywanie propozycji zakresu koordynacji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego na obszarze gminy,

c)        prowadzenie rejestru jednostek krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego na obszarze województwa,

d)        monitorowanie i zbieranie danych dotyczących jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego;

4)        realizacja zadań z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi), 
w szczególności przez:

a)        koordynację zadań związanych z nadzorem Wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi) na terenie województwa,

b)       opracowywanie sprawozdań z ewidencji straży gminnych (miejskich) w zakresie etatów, wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz pojazdów na terenie województwa,

c)        opracowywanie planu kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na dany rok kalendarzowy na terenie województwa,

d)       koordynację działalności kontrolnej w zakresie okresowych i doraźnych kontroli straży gminnych (miejskich),

e)        realizację zadań związanych z rozpatrywaniem skarg na funkcjonowanie straży gminnych (miejskich),

f)        przygotowywanie rocznej oceny wyników kontroli straży gminnych (miejskich) na terenie województwa;

5)        realizacja zadań związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń, w szczególności przez:

a)        prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne na terenie województwa,

b)        prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie umieszczenia poszczególnych obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
w drodze decyzji administracyjnych, opracowywanie i wydawanie decyzji  w tym zakresie,

c)        realizację zadań Wojewody dotyczących umieszczenia obiektów wchodzących 
w skład infrastruktury krytycznej w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa oraz bieżąca aktualizacja ewidencji w tym zakresie na podstawie informacji przesyłanych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

6)        realizacja zadań w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w szczególności przez:

a)        realizację zadań Wojewody związanych z przeprowadzeniem procedur sprawdzających mających na celu przygotowanie właściwych decyzji w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pozwolenia na nabywanie 
i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

b)               przygotowywanie projektu zarządzenia Wojewody powołującego Zespół Kontrolny, 
o którym mowa w przepisach o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

c)                prowadzenie kontroli z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez przedsiębiorców posiadających pozwolenie, wydane przez Wojewodę,

d)               prowadzenie rejestru firm posiadających koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz firm sprowadzających materiały wybuchowe z zagranicy lub je przemieszczających;

7)        realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w szczególności przez:

a)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

b)        prowadzenie ewidencji obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,

c)        kontrola z udziałem przedstawicieli Policji, dotycząca parametrów i stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie,
w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie Wojewody,

d)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie zakazu przeprowadzania imprez masowych z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach,

e)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie wprowadzenia na czas określony lub nieokreślony, zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części,

f)         udział w roli obserwatora Wojewody na meczach podwyższonego ryzyka organizowanych na stadionach w województwie,

g)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie przerwania imprezy masowej,

h)                 koordynowanie i organizowanie posiedzeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;

8)        realizacja zadań z zakresu nadzoru nad centrami powiadamiania ratunkowego, 
w szczególności przez:

a)        realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112,

b)        prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez centra powiadamiania ratunkowego obsługi numerów alarmowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

c)        realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg na operatorów numeru alarmowego 112,

d)        koordynowanie działań związanych z opracowaniem corocznej analizy funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego;

        9)   realizacja zadań z zakresu spraw organizacyjnych wydziału, w szczególności przez:

              a)   koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów zmian  

                    dotyczących wydziału w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz  

                    Regulaminie Wewnętrznym Wydziału,

              b)   koordynowanie spraw dotyczących szkoleń wewnętrznych,

              c)   koordynowanie planowania działalności kontrolnej wydziału,

              d)   prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli wydawanych przez Wojewodę,

              e)   zapewnienie obsługi sekretariatu wydziału.

Do zakresu działania Oddziału Ratownictwa Medycznego należy:

1)        planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa, z wyłączeniem jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo medyczne oraz zadań związanych z kursami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

2)        prowadzenie spraw dotyczących naprawienia szkody wynikłej w następstwie udzielenia pierwszej pomocy;

3)        opracowywanie informacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa;

4)        sporządzanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

5)        uzgadnianie z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz uzgadnianie wykazu i harmonogramu pracy w warunkach zwiększonej gotowości, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego;

6)        prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

7)        prowadzenie działań organizacyjnych dla zapewnienia określonych ustawowo parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego;

8)        prowadzenie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

9)        powierzanie dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenia postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego;

10)    prowadzenie spraw dotyczących finansowania lub dofinansowania nakładów na inwestycje związane z działalnością jednostek systemu, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych;

11)    przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorni medycznych oraz wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych;

12)    organizacja pełnienia całodobowego dyżuru wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;

13)    wydawanie kart doskonalenia zawodowego ratownikom medycznym i dyspozytorom medycznym wraz z potwierdzeniem dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego;

14)    obsługa wniosków podmiotów ubiegających się o wpis na listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych 
i dyspozytorów medycznych oraz kursów dodatkowych dla ratowników medycznych
i pielęgniarek systemu;

zawieranie dodatkowych umów na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego związanych z zabezpieczeniem wybranych miejsc lub dokonania czynności wykraczających poza zadania określone w planie, z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.

Do zakresu działania Oddziału Dyspozytorni Medycznej w Warszawie, Radomiu 
i Siedlcach należy:

1)      przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmowych przez dyspozytorów medycznych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz przyjmowanie powiadomień
o zdarzeniach;

2)      wykonywanie zadań określonych w przepisach o państwowym ratownictwie medycznym z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

3)      współpraca z innymi podmiotami, w szczególności z Policją, Państwową Strażą Pożarną i centrami powiadamiania ratunkowego w celu podjęcia działań ratowniczych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych;

4)      zapewnienie całodobowego funkcjonowania dyspozytorni medycznych;

5)      współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego;

6)      dokonywanie analizy bieżącego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego;

7)      dokonywanie analizy pracy i obciążenia pracą dyspozytorów medycznych;

8)      powiadamianie o zdarzeniu mnogim, masowym szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

9)      zapewnienie wsparcia psychologicznego dyspozytorom medycznym.

Regulamin wewnętrzny

  Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Inspektorem ochrony danych jest pani Katarzyna Frelak.
  Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Daniel Przybyło. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]