Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Andrzej Wasielewski
awasielewski@mazowieckie.pl
Zastępca Dyrektora
Paulina Abramczyk
pabramczyk@mazowieckie.pl
Zastępca Dyrektora
Maciej Maślanka
 mmaslanka@mazowieckie.pl

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
 fax. 22 695 64 84
 wbzk@mazowieckie.pl
Wejście F, piętro I, pok. 535

Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00
W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:
 • WBZK- I  Oddział Zarządzania Kryzysowego
 • WBZK- II Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
 • WBZK- III Oddział Logistyki
 • WBZK- IV Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 • WBZK- V Oddział Ratownictwa Medycznego
 • WBZK- VI Oddział Dyspozytorni Medycznej w Warszawie
 • WBZK-VII Oddział Dyspozytorni Medycznej w Radomiu
 • WBZK- VIII Oddział Dyspozytorni Medycznej w Siedlcach

2.    W strukturze Oddziału Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3.    W wydziale funkcjonuje samodzielne stanowisko radcy prawnego podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi wydziału, do którego zadań należy obsługa prawna wydziału.

Do zakresu działania Oddziału Zarządzania Kryzysowego należy:

1)        realizacja zadań Wojewody, komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności przez:

a)        zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zarządzania kryzysowego,

b)        wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa,

c)        realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:

-          opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

-          opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

-          opracowywanie i przygotowywanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,

-          realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego,

d)        planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

e)        zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

f)         prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g)        gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa,

h)        zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
w tym dokumentowanie jego prac,

i)         planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,

j)         przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń,

k)        realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych
z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa,

l)         pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

m)     współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

n)        nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

o)        współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

p)        współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne,

q)        dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

r)         realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

2)        zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody, 
w szczególności przez koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem 
i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne i obrony cywilnej;

3)        sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

4)        współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne;

5)        realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach 
w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;

6)        uzgadnianie rejonowych planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7)        uzgadnianie planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, 
w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;

8)        współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem powodziowym, w tym udział w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich;

9)        realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategicznych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego, w tym;

a)      opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

b)      uzgadnianie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

c)      uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,

d)      uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,

e)      opiniowanie planu gospodarowania wodami.

10)    realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z ustawy Prawo wodne oraz przepisów odrębnych, w tym koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych   na terenie województwa;

11)    opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;

12)    uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego budowli przeciwpowodziowych, organizowanych przez administratorów i zarządów, celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa.

 

Regulamin wewnętrzny WBZK

  Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Inspektorem ochrony danych jest pani Katarzyna Frelak.
  Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Daniel Przybyło. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]