Koordynator

Tomasz Kalinowski
tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście F, parter, pokój 400
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Transportu:

  1. zapewnienie usług transportowych na potrzeby urzędu;
  2. prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej poprzez utrzymanie właściwego stanu technicznego środków transportu i innych pojazdów mechanicznych, w tym planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, mechanicznych, napraw oraz konserwacji pojazdów;
  3. opracowywanie instrukcji dotyczącej utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych;
  4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwami przez użytkowników pojazdów, opracowywanie norm zużycia materiałów pędnych, smarów oraz prowadzenie kontroli i przygotowywanie ewentualnych wniosków w tych sprawach;
  5. zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu (Odpowiedzialności Cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, AUTO-CASCO);
  6. wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;
  7. prowadzenie, we współpracy z Oddziałem Inwestycyjno-Gospodarczym, spraw związanych z zagospodarowaniem wycofanych z eksploatacji środków transportu i innych pojazdów mechanicznych;
  8. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia kosztów utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych;
  9. prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń pracownikom urzędu na prowadzenie samochodów służbowych;
  10. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dyżury kierowców.