starszy dyspozytor

Tomasz Kalinowski
tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście F, parter, pokój 400
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Transportu:

 1. zapewnienie usług transportowych na potrzeby urzędu
 2. prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej poprzez utrzymanie właściwego stanu technicznego środków transportu i innych pojazdów mechanicznych, w tym planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, mechanicznych, napraw oraz konserwacji pojazdów
 3. opracowywanie instrukcji dotyczącej utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych
 4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwami przez użytkowników pojazdów, opracowywanie norm zużycia materiałów pędnych, smarów oraz prowadzenie kontroli i przygotowywanie ewentualnych wniosków w tych sprawach
 5. zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu (Odpowiedzialności Cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, AUTO-CASCO)
 6. wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych
 7. prowadzenie, we współpracy z Oddziałem Administracyjno-Inwestycyjnym, spraw związanych z zagospodarowaniem wycofanych z eksploatacji środków transportu i innych pojazdów mechanicznych
 8. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia kosztów utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych
 9. prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych wydanych pracownikom urzędu
 10. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 11. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dyżury kierowców
 12. organizacja przemieszczenia Wojewody na Zapasowe Stanowisko Kierowania w uzgodnieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.