Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznych, które posiada urząd. Podczas budowania nowej struktury naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań mających na celu ułatwienie dostępu do informacji zawartych w BIP, zarówno tych  które wymagane są na gruncie obowiązujących przepisów prawa, ale również tych, które wynikają z potrzeb naszych Klientów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie udostępniona w trybie wnioskowym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Co musi zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy informacja publiczna zostanie udostępniona

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

W przypadku wniosków pisemnych informacje są  udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli jednak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie będzie mógł udostępnić informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o przyczynach wnioskodawcę i wskaże nowy termin załatwienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • pocztą tradycyjną na adres wskazany w zakładce Kontakt (po lewej stronie ekranu)
 • osobiście w Punkcie Przyjmowania Korespondencji, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, wejście B, parter, pokój numer 39
 • pocztą elektroniczną na adres info@mazowieckie.pl
 • faksem na numer 22 695 66 87
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres /t6j4ljd68r/skrytka
 • elektronicznie wykorzystując poniższy formularz elektroniczny


Czy udostępnienie informacji publicznej wiąże się z kosztami

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na podstawie art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czy istnieje prawo odwołania bądź złożenia skargi

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesione również za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Na podstawie art. 16 i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy
  pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl ,
  tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
  na podstawie zawartej umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy
  dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
]

Wypełnienie pól oznaczonych * w formularzu elektronicznym jest obowiązkowe.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymaganeZałączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej