Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznych, które posiada urząd. Podczas budowania nowej struktury naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań mających na celu ułatwienie dostępu do informacji zawartych w BIP, zarówno tych  które wymagane są na gruncie obowiązujących przepisów prawa, ale również tych, które wynikają z potrzeb naszych Klientów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie udostępniona w trybie wnioskowym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Co musi zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy informacja publiczna zostanie udostępniona

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

W przypadku wniosków pisemnych informacje są  udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli jednak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie będzie mógł udostępnić informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o przyczynach wnioskodawcę i wskaże nowy termin załatwienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • pocztą tradycyjną na adres wskazany w zakładce Kontakt (po lewej stronie ekranu)
  • osobiście w Punkcie Przyjmowania Korespondencji, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, wejście B, parter, pokój numer 39
  • pocztą elektroniczną na adres info@mazowieckie.pl
  • faksem na numer 22 695 66 87
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres /t6j4ljd68r/skrytka
  • elektronicznie wykorzystując poniższy formularz elektroniczny


Czy udostępnienie informacji publicznej wiąże się z kosztami

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na podstawie art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czy istnieje prawo odwołania bądź złożenia skargi

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesione również za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Na podstawie art. 16 i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.)

Wypełnienie pól z * w formularzu elektronicznym jest obowiązkowe.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymaganeZałączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej