Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznych, które posiada urząd. Podczas budowania nowej struktury naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań mających na celu ułatwienie dostępu do informacji zawartych w BIP, zarówno tych  które wymagane są na gruncie obowiązujących przepisów prawa, ale również tych, które wynikają z potrzeb naszych Klientów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie udostępniona w trybie wnioskowym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Co musi zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy informacja publiczna zostanie udostępniona

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

W przypadku wniosków pisemnych informacje są  udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli jednak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie będzie mógł udostępnić informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o przyczynach wnioskodawcę i wskaże nowy termin załatwienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pocztą tradycyjną na adres wskazany w zakładce KONTAKT (po lewej stronie ekranu)
osobiście w Kancelarii urzędu
pocztą elektroniczną na adres
faksem na numer
za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres
przesłać elektronicznie wykorzystując poniższy formularz elektroniczny

 

Czy udostępnienie informacji publicznej wiąże się z kosztami

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na podstawie art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czy istnieje prawo odwołania bądź złożenia skargi

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego przysługuje odwołanie do Ministra Administracji i Cyfryzacji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesione również za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Na podstawie art. 16 i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymaganeZałączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej