Zadania Oddziału Planowania i Inwestycji :

1) opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, we współdziałaniu z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, zbiorczego budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;

2) wprowadzenie projektu budżetu w systemie informatycznym TREZOR;

3) dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu ustawy budżetowej;

4) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

5) prowadzenie działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez gminy, powiaty i samorząd województwa;

6) opracowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych dysponentom niższych stopni i jednostkom samorządu terytorialnego oraz aktualizacja tego harmonogramu w toku wykonywania budżetu;

7) przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

8) przygotowywanie wniosków o zwiększenie środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne z rezerwy ogólnej i rezerw celowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

9) przygotowywanie decyzji zwiększających budżet Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

10) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań opisowych i analitycznych
z wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz ocena wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody;

11) bieżący nadzór nad dysponentami II i III stopnia w obszarze wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych;

12) obsługa systemu finansowo-księgowego  TBD-FK w zakresie planów finansowych;

13) obsługa TREZOR, w zakresie planów finansowych;

14) weryfikacja zapotrzebowań na środki finansowe złożonych przez dysponentów
II i III stopnia z wykorzystaniem TREZOR;

15) opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi oraz Państwową Strażą Rybacką, materiałów planistycznych do projektu budżetu w układzie zadaniowym;

16) koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

17) przygotowywanie projektów zmian w budżecie zadaniowym w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

18) nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej w zakresie mierników w układzie zadaniowym Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką;

19) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego;

20) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i Wspólnej Polityki Rolnej, w tym:

a) opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi realizującymi projekty materiałów planistycznych do projektu budżetu środków europejskich,

b) weryfikacja wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej,

c) przygotowywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosków o uruchomienie  środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej,

d) przygotowywanie projektów zmian w budżecie środków europejskich