kierownik

Jolana Jabłonkowska

tel.22 695 63 29
faks 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 202
e-mail jjablonkowska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Planowania i Inwestycji

1)  opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, we współdziałaniu z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, zbiorczego budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;

2)  wprowadzenie projektu budżetu w systemie informatycznym TREZOR;

3)  dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających
z projektu ustawy budżetowej;

4)  przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

5)  prowadzenie działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez gminy, powiaty i samorząd województwa;

6)  opracowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych dysponentom niższych stopni i jednostkom samorządu terytorialnego oraz aktualizacja tego harmonogramu w toku wykonywania budżetu;

7)  przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

8)  przygotowywanie wniosków o zwiększenie środków finansowych na wydatki bieżące
i inwestycyjne z rezerwy ogólnej i rezerw celowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

9)  przygotowywanie decyzji zwiększających budżet Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

10) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań opisowych i analitycznych z wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz ocena wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody;

11) bieżący nadzór nad dysponentami II i III stopnia w obszarze wykonywania budżetu
w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych;

12) obsługa systemu finansowo-księgowego  TBD-FK w zakresie planów finansowych;

13) weryfikacja zapotrzebowań na środki finansowe złożonych przez dysponentów II i III stopnia z wykorzystaniem systemu informatycznego TREZOR;

14) opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi oraz Państwową Strażą Rybacką, materiałów planistycznych do projektu budżetu w układzie zadaniowym;

15) koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

16) przygotowywanie projektów zmian w budżecie zadaniowym w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

17) nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej w zakresie mierników w układzie zadaniowym Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką;

18) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego.