Zadania Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia :

Do zakresu działań oddziału należy realizacja, w imieniu Wojewody, zadań głównego dysponenta budżetu Wojewody, w tym:

1) przekazywanie środków na finansowanie działalności jednostek budżetowych podległych Wojewodzie - dysponentów II i III stopnia środków budżetowych na podstawie harmonogramów;

2) przekazywanie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;

3) przekazywanie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów  na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;

4) prowadzenie ewidencji dochodów przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu zadań zleconych;

5) księgowanie wpłat, naliczanie odsetek oraz wystawianie postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty;

6) przekazywanie dochodów na rachunek Ministra Finansów w terminach określonych w odrębnych przepisach;

7) nadzorowanie oraz weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie;

8) współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie realizacji budżetu oraz sporządzania sprawozdawczości;

9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) sporządzanie łącznych oraz cząstkowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

11) obsługa TREZOR, w zakresie administrowania, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zapotrzebowania na środki budżetowe, zarządzanie rocznym harmonogramem dochodów i wydatków w punkcie modyfikacji rocznego harmonogramu wydatków;

12) analiza i kontrola dokonywanych wydatków pod względem ich zgodności z zapotrzebowaniem na środki budżetowe;

13) obsługa Internetowego Systemu Raportów Budżetowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;

14) obsługa rachunków bankowych dochodów i wydatków za pomocą systemu bankowości   elektronicznej NBP (NBE) oraz bieżąca aktualizacja podpisów za pomocą certyfikowanych kart magnetycznych;

15) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych;

16) obsługa finansowo księgowa realizowanych wydatków;

17) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

18) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Pracy i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

19) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdawczości;

20) ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych
na rachunek dysponenta głównego;

21) sporządzanie zbiorczych tj. półrocznego i rocznego sprawozdania RB-BZ1
z wykorzystaniem aplikacji BUZA.