kierownik

Małgorzata Kosyl
tel. 22 695 63 59
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 208
e-mail mkosyl@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia :

Do zakresu działań oddziału należy realizacja, w imieniu Wojewody, zadań głównego dysponenta budżetu Wojewody, w tym:

1)  przekazywanie środków na finansowanie działalności jednostek budżetowych podległych Wojewodzie - dysponentów II i III stopnia środków budżetowych na podstawie harmonogramów;

2)  przekazywanie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;

3)  przekazywanie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów zgodnie z dyspozycją właściwej komórki merytorycznej;

4)  prowadzenie ewidencji dochodów przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu zadań zleconych;

5)  księgowanie wpłat, naliczanie odsetek oraz wystawianie postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty;

6)  przekazywanie dochodów na rachunek Ministra Finansów w terminach określonych w odrębnych przepisach;

7)  nadzorowanie oraz weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie;

8)  współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie realizacji budżetu oraz sporządzania sprawozdawczości;

9)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) sporządzanie łącznych oraz cząstkowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

11) obsługa systemu informatycznego TREZOR, w zakresie planów finansowych,  przekazywania środków budżetowych i realizacji budżetu;

12) analiza i kontrola dokonywanych wydatków pod względem ich zgodności z harmonogramem;

13) obsługa Internetowego Systemu Raportów Budżetowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;

14) obsługa rachunków bankowych dochodów i wydatków za pomocą systemu bankowości  elektronicznej NBP (NBE) oraz bieżąca aktualizacja podpisów za pomocą certyfikowanych kart magnetycznych;

15) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych;

16) obsługa finansowo-księgowa realizowanych wydatków;

17) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

18) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Pracy i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

19) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdań;

20) ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych
na rachunek dysponenta głównego.