kierownik

Agnieszka Kasznia-Polakowska
tel. 22 695 64 37
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 235
e-mail apolakowska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Rozstrzygnięć Finansowych :

1) wydawanie decyzji w I instancji w sprawie zwrotu do budżetu państwa kwoty dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot spoza sektora finansów publicznych, dochodów pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i dochodów pobranych i nieprzekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wraz z należnymi odsetkami;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego, w szczególności wynikających z prawomocnych wyroków sądowych:

a) przygotowanie dyspozycji wypłat i wniosków o wypłatę odszkodowań zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi,

b) sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa,

c)  prowadzenie rejestru wyroków i wypłaconych odszkodowań;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu:

a) kar pieniężnych nałożonych przez Wojewodę,

b) zwrotu kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

c)  kar i opłat nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego, oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie;

4) współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych postępowań oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych spraw.