Petycje złożone do Wojewody Mazowieckiego w 2017 roku.

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin/ sposób załatwienia