2018.10.17.

Zamawiający informuje, iż dokonuje następującej zmiany treści zapytania ofertowego:

"Zamawiający informuje, że istnieje możliwość negocjacji istotnych zapisów umowy w zakresie terminu przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu dokumentacji projektowo – wykonawczej. Możliwe jest przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej w trakcie wykonywania robót budowlanych i przekazanie jej Zamawiającemu do dnia ostatecznego odbioru robót.  Dokumentacja projektowo – wykonawcza powinna spełniać rolę dokumentacji inwentaryzacyjnej, zawierającej m.in. schemat rozmieszczenia instalacji wykonanych w trakcie robót przez Wykonawcę."