Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakres kontroli: Kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów - w trakcie realizacji projektu.

- „Opracowanie dokumentacji oraz usługi doradcze i wsparcia przy realizacji Projektu pn. Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim";
- „Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)".