kierownik

Łukasz Dmowski


tel. 22 695 66 85
wejście B, piętro I, pokój nr 183
e-mail: ldmowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

1) koordynowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań biura;

2) powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;

3) monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;

4) nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;

6) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych;

7) weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;

8) opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.