Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

  1. koordynowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań biura;
  2. powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;
  3. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
  4. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
  5. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;
  6. publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także za pośrednictwem stosowanych w Urzędzie środków komunikacji elektronicznej;
  7. publikacja zapytań ofertowych biura w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  8. współudział w postępowaniach odwoławczych wniesionych przez wykonawców do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
  9. weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;
  10. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.