1. Do zakresu działania Oddziału Zamówień Publicznych należy:

1)prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;

2)monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.

2. Do zadań Oddziału Zamówień Publicznych należy również:

1)nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

2)prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;

3)publikację zapytań ofertowych biura w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

4)współudział w postępowaniach odwoławczych wniesionych przez wykonawców do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

5)weryfikację dokumentów księgowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;

6)opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, planu zamówień publicznych Urzędu oraz zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.