kierownik

Artur Bogdanowicz
tel. 22 695 66 85
faks 22 695 60 19
wejście B, piętro I, pokój nr 182
e-mail abogdanowicz@mazowieckie.pl

 
Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie;
 2. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
 3. udział w komisjach przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Urzędzie;
 4. weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w Urzędzie;
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie:
  • publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • postępowań odwoławczych;
 6. prowadzenie rejestrów udzielonych zamówień w Urzędzie;
 7. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami Prawo zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;
 8. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej;
 9. przygotowywanie informacji dla Wojewody dotyczących nieprawidłowości w planach i informacjach w zakresie zamówień publicznych przedkładanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej;
 10. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z wydziałami Urzędu, informacji zbiorczych z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega rygorom ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 11. współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie zamówień publicznych.