kierownik

Artur Bogdanowicz
tel. 22 695 66 85
faks 22 695 60 19
wejście B, piętro I, pokój nr 182
e-mail abogdanowicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

 

 1. powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;
 2. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej;
 3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych
  w Urzędzie;
 4. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych;
 6. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;
 7. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych
  w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.