Zgłoszenie
z dnia 21.06.2019 r. znak: WI-I.7843.13.100.2019

1) doręczenie zgłoszenia – 21.06.2019 r.;

2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   

3) adres i opis projektowano obiektu:  budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0.5 Mpa ø40 PE w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 Miąse, ul. Kardynała Wyszyńskiego dz. 454, 385/4, obręb 0013 Miąse, jedn. ew. 143411_5 gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, woj. mazowieckie