Zgłoszenie
znak: WI-I.7843.13.101.2019.HP

1) doręczenia zgłoszenia: 24.06.2019 r.

2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Trei Real Estate Poland sp. z o.o.

3) adres i opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w obrębie pasa  

    drogowe drogi wojewódzkiej nr 627 ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce, dz. nr ew. 40010/2;    

    40010/15, obręb 0004 Ostrołęka, jednostka ewidencyjna 14601_14 Ostrołęka, miasto Ostrołęka 

    woj. mazowieckie”.