Zamawiający informuje, iż dokonał korekty zbiorczego zestawienia ofert w części II zamówienia. Korekta polegała na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, jaka miała miejsce podczas sporządzania przedmiotowego zestawienia.

Załączone zestawienie (po korekcie) zawiera prawidłowe ceny brutto wskazane przez wykonawców w ofertach.