Zadania administracji rządowej w województwie wykonują m.in.:

  • wojewoda,
  • organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży,
  • organy niezespolonej administracji rządowej,
  • inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

 

Administracja zespolona

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie kieruje i koordynuje jej działalnością, kontroluje oraz zapewnia warunki skutecznego jej działania, a także ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Organy rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim określa Statut Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Do obsługi zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który nie posiada własnego aparatu pomocniczego został stworzony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Geodezji.

W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim Wojewoda utworzył delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Organy rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim przekazują Wojewodzie Mazowieckiemu informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących.

Administracja niezespolona

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie.

Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw.

Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie mazowieckim są obowiązane do składania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.

Jednostki podległe Wojewodzie Mazowieckiemu

Zgodnie ze Statutem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na terenie województwa mazowieckiego działa Państwowa Straż Rybacka jako jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Wojewodzie Mazowieckiemu.

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)