Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

 

 1. wojewoda
 2. organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży
 3. organy niezespolonej administracji rządowej
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia
 5. starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw
 6. inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw

 

Administracja zespolona

 

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:

 

 1. kieruje nią i koordynuje jej działalność
 2. kontroluje jej działalność
 3. zapewnia warunki skutecznego jej działania
 4. ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania

 

Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej

Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego

W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim, Wojewoda utworzył delegatury w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Organy rządowej administracji zespolonej w województwie mazowieckim przekazują Wojewodzie Mazowieckiemu informacje o wynikach prowadzonych na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących

 

Administracja niezespolona

 

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

 

 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień
 • dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych
 • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego
 • dyrektorzy okręgowych urzędów miar
 • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych
 • dyrektorzy urzędów morskich
 • dyrektorzy urzędów statystycznych
 • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
 • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii
 • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej
 • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
 • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni
 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

 

Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw

Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku

 

 

Jednostki podporządkowane

 

Zgodnie ze Statutem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na terenie województwa mazowieckiego działa Państwowa Straż Rybacka jako jednostka organizacyjna podporządkowana Wojewodzie Mazowieckiemu.

 

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234 t.j.)