Przy Wojewodzie Mazowieckim działają komisje i zespoły, które realizują powierzone im zadania przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu:

  1. Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  2. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  3. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  4. Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  5. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw orzekania o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Poniżej znajduje się rejestr komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych i orzekających działających przy Wojewodzie Mazowieckim.