Informacja dotycząca Oddziału
Telefon: 22 695 66 01, 02

Zakres działania:

1) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w szczególności przez nadzorowanie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji;

2) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w szczególności przez nadzorowanie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji;

3) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, w szczególności przez nadzorowanie spraw z zakresu zmiany imienia i nazwiska, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji;

4) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności przez:

a) nadzorowanie spraw z zakresu rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji,

b) wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o unieważnienie jednego z kilku aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,

d) dystrybucja formularzy odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

5) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej;

6) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w sprawach dotyczących ponownego pochowania zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie;

7) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach w zakresie wydawania decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń oraz nadzór nad ich realizacją;

8) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem listów gratulacyjnych Prezesa Rady Ministrów jubilatom obchodzącym setną rocznicę urodzin;

9) współdziałanie z właściwymi organami w kraju i za granicą przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem do prowadzenia wyborów oraz referendów;

10) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady w zakresie wydawania zgód na odbycie zgromadzenia na obszarze Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince lub jego strefy ochronnej;

11) wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od władz kościelnych 
o utworzeniu, zmianach nazw i siedzibie, zmianie granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie osób sprawujących funkcje organu osoby prawnej - zgodnie z przepisami o stosunku Państwa do Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej;

12) realizacja zadań Wojewody wynikających z Programu integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030;

13) prowadzenie spraw w zakresie powiadamiania osób bliskich o wypadkach i zgonach obywateli polskich, mających miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

14) kierowanie pracami spisowymi na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym;

15) kierowanie pracami spisowymi na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.