Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 tj.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Adres skrytki ePUAP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: /t6j4ljd68r/skrytka

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny      rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów,      w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów, w przypadku przesłania      korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 • dokumenty elektroniczne można      dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
       - płyta CD-RW lub DVD-RW,
       - pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
       - dyskietka 1,44 MB.
       (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego      Poświadczenia Odbioru);

 

 • dokumenty      powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym      weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego      przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi      certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi      osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji      publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

                       

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany