Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

/t6j4ljd68r/skrytka

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 tj.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

                                                                   e – usługi:

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

Informujemy, że bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:

 • maksymalny      rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów,      w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów, w przypadku przesłania      korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 • dokumenty elektroniczne można      dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
   - płyta CD-RW lub DVD-RW,
   - pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
   - dyskietka 1,44 MB. 
  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego      Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty      powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym      weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego      przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi      certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi      osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji      publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

                       Profil zaufany:

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. wsprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnianiaprofilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547)

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany