[ukryj][/ukryj]Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

/t6j4ljd68r/skrytka

[wyroznik]Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 tj.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.[/wyroznik]

e – usługi:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie udostępnił na ePUAP usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

 

Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

Informujemy, że bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:

 • maksymalny      rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów,      w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów, w przypadku przesłania      korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 • dokumenty elektroniczne można      dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
   - płyta CD-RW lub DVD-RW,
   - pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
   - dyskietka 1,44 MB. 
  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego      Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty      powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym      weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego      przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi      certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi      osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji      publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

                       Profil zaufany:

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

[wyroznik]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547)[/wyroznik]

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany