Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.

 

1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

 

2. Wolontariat – organizowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.). Jest to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przez wolontariusza na rzecz urzędu bez wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego należy skierować pismo do dyrektora Biura Kadr i Obsługi Prawnej z prośbą o umożliwienie odbywania wolontariatu ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz preferowanego terminu. Do pisma należy dołączyć CV oraz kopię dowodu osobistego.

 

Warto wiedzieć – porozumienie w sprawie wolontariatu zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie 2  miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia. Wolontariusze wykonują świadczenia w wymiarze co  najmniej 20 godzin tygodniowo.

 

3. Praktyki – urząd organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).

 

a) praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają do urzędu  skierowanie z uczelni ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk, program praktyk, CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia);

 

b) praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani obywaniem praktyk kierują pismo do dyrektora Biura Kadr i Obsługi Prawnej z prośbą o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich. Do pisma należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

Komórka organizacyjna realizująca zadania związane ze stażami, wolontariatem i praktykami:
Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Oddział Zarządzania Kadrami
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)

 

Imię i nazwisko

Wydział/Biuro

Telefon

Małgorzata Orłowicz

Biuro Wojewody
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Biuro Obsługi Urzędu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

22 695 61 63

Dorota Gierczyńska

Wydział Kontroli

22 695 63 10

Dagmara Paradowska

Wydział Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Finansów

22 695 61 34

Grażyna Kulińska

Wydział Nadzoru Prawnego
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Ochrony

22 695 63 83

Iwona Behrendt

Wydział Spraw Cudzoziemców

22 695 66 79

Teresa Witczak

Wydział Infrastruktury

22 695 62 91

Karolina Kozdra

Wydział Geodezji

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

22 695 61 99

Ewa Dmitruk

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

Zespół Audytu Wewnętrznego

22 695 61 45

 

Formularz aplikacyjny na Praktykę studencką/Praktykę absolwencką/Wolontariat w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim