Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.

1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

 

2. Wolontariat – organizowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Jest to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przez wolontariusza na rzecz urzędu bez wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego należy skierować pismo
do dyrektora Biura Kadr i Organizacji z prośbą o umożliwienie odbywania wolontariatu ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz preferowanego terminu. Do pisma należy dołączyć CV oraz kopię dowodu osobistego.

Warto wiedzieć – porozumienie w sprawie wolontariatu zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie
2 miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia. Wolontariusze wykonują świadczenia w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.

 

3. Praktyki – urząd organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi,
a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).

a) praktyki studenckie – studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają do urzędu  skierowanie
z uczelni ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk, program praktyk, CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia);

b) praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani obywaniem praktyk kierują pismo do dyrektora Biura Kadr i Organizacji z prośbą o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich. Do pisma należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wydziały zainteresowane przyjmowaniem stażystów, wolontariuszy i praktykantów:

- Biuro Wojewody;

- Wydział Prawny;

- Wydział Finansów;

- Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego;

- Wydział Geodezji;

- Wydział Infrastruktury;

- Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości;

- Wydział Spraw Obywatelskich;

- Wydział Spraw Cudzoziemców;

- Wydział Polityki Społecznej;

- Wydział Zdrowia;

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

- Biuro Kadr i Organizacji;

- Biuro Budżetowo-Księgowe;

- Biuro Administracyjne;

- Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych.

 

Komórka organizacyjna realizująca zadania związane ze stażami, wolontariatem i praktykami:
Biuro Kadr i Organizacji, Oddział Zarządzania Kadrami
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)

Imię i nazwisko

Wydział/Biuro

Telefon

Paulina Białecka

Wydział Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego
Biuro Wojewody
Biuro Kadr i Organizacji
Biuro Administracyjne
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Budżetowo-Księgowe
Zespół Audytu Wewnętrznego

22 695 61 63

Karolina Kosiewicz

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości
Biuro Informatyki i Rozwoju 
Systemów Informatycznych
Wydział Kontroli
Wydział Geodezji

22 695 61 45

Grażyna Kulińska

Wydział Prawny
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Ochrony
Wydział Zdrowia
Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego

22 695 63 83

Iwona Behrendt

Wydział Spraw Cudzoziemców

22 695 66 79

Teresa Witczak

Wydział Infrastruktury

22 695 62 91