ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 

Wydział Spraw Cudzoziemców / Spraw Obywatelskich

Godziny pracy:  od 10:00 do 18:00 poniedziałki 

                                     od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku

 

 

Kierownik Delegatury

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

Krzysztof Bieńkowski

tel. 23 671 93 01
faks 23 671 93 03
kbienkowski@mazowieckie.pl

Sekretariat

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03

 

Zadania Delegatury:

 

 1. Reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury
 2. nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy.
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych, wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 4. prowadzenie spraw paszportowych, współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych,wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich, Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństw, Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP, Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców; Przyjmowanie wniosków, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień;
 7. kontrola jednostek samorządu terytorialnego, kontrola podmiotów leczniczych, kontrola finansowa;
 8. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności
 9. przyjmowanie korespondencji urzędowej;
 10. przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków;
 11. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu.

 

Oddziały i samodzielne stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie:

 

 • Oddział Polityki Społecznej
 • Oddział Infrastruktury
 • Oddział Spraw Obywatelskich
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Oddział Kontroli
 • Oddział Nadzoru Prawnego
 • Oddział Geodezji
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Wojewody
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Obsługi Urzędu
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej