ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 

Wydział Spraw Cudzoziemców / Spraw Obywatelskich

Godziny pracy:  od 10:00 do 18:00 poniedziałki 

                                     od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku

 

 

Kierownik Delegatury

 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

Robert Kochański

tel. 23 671 93 01
faks 23 671 93 03
rkochanski@mazowieckie.pl

Sekretariat

 

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03

 

Zadania Delegatury:

 

 1. reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury
 2. nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. prowadzenie spraw paszportowych
 5. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 6. wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich
 7. dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 8. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 9. wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 10. przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 11. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 12. wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 13. kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 14. kontrola podmiotów leczniczych
 15. kontrola finansowa
 16. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 17. przyjmowanie korespondencji urzędowej
 18. przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 19. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu

 

Oddziały i samodzielne stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie:

 

 • Oddział Polityki Społecznej
 • Oddział Spraw Obywatelskich
 • Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Oddział Kontroli
 • Oddział Nadzoru Prawnego
 • Oddział Geodezji
 • Wydział Rynku Pracy
 • Wydział Zdrowia
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Wojewody
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Obsługi Urzędu
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji