Majątek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(stan na dzień 31.12.2018 r.)
 

gr. 0 Grunty: 94 002 700,14 PLN
gr. 1 Budynki i lokale: 95 358 368,56 PLN
gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 366 875 PLN
gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne: 1 203 409,55 PLN
gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 26 533 206,69 PLN
gr. 5 Specjalistyczne maszyny i aparaty: 113 362,92 PLN
gr. 6 Urządzenia techniczne: 23 176 770,97 PLN
gr. 7 Środki transportu: 8 410 298,16 PLN
gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 8 190 226,18 PLN
Pozostałe środki trwałe: 14 302 526,90 PLN
Wartości niematerialne i prawne: 14 382 976,26 PLN
Pozostałe wartości niematerialne i prawne: 909 775,40 PLN
Dobra kultury: 264 636,84 PLN
Razem: 287 215 133,60 PLN

Dane dotyczące majątku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za lata 2009-2014 znajduję się na stronie archiwalnej BIP pod linkiem Majątek MUW