Majątek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(stan na dzień 31.12.2015 r.)


gr. 0 Grunty: 96 774 500,00 PLN
gr. 1 Budynki i lokale: 63 614 900,54 PLN
gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 40 375,00 PLN
gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne: 1 290 448,56 PLN
gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 17 204 879,94 PLN
gr. 5 Specjalistyczne maszyny i aparaty: 113 362 ,92 PLN
gr. 6 Urządzenia techniczne: 12 275 152,33 PLN
gr. 7 Środki transportu: 3 961 754,27 PLN
gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 7 135 467,93 PLN
Pozostałe środki trwałe: 8 420 521,68 PLN
Wartości niematerialne i prawne:6  174 865,11 PLN
Pozostałe wartości niematerialne i prawne: 361 101,61 PLN
Dobra kultury: 264 636,84 PLN
Razem: 217 631 966,73 PLN

Dane dotyczące majątku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za lata 2009-2014 znajduję się na stronie archiwalnej BIP pod linkiem Majątek MUW

 

 

Majątek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(stan na dzień 31.12.2014 r.)


gr. 0 Grunty: 97 613 200,00 PLN
gr. 1 Budynki i lokale: 58 460 589,99 PLN
gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 40 375,00 PLN
gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne: 1 290 448,56 PLN
gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 16 056 265,47 PLN
gr. 5 Specjalistyczne maszyny i aparaty: 113 362 ,92 PLN
gr. 6 Urządzenia techniczne: 11 010 710,06 PLN
gr. 7 Środki transportu: 4 296 756,22 PLN
gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 5 788 944,12 PLN
Pozostałe środki trwałe: 7 845 321,46 PLN
Wartości niematerialne i prawne:5 774 186,31 PLN
Pozostałe wartości niematerialne i prawne: 358 102,61 PLN
Dobra kultury: 264 636,84 PLN
Razem: 208 912 899,56 PLN